“Tao ng kapanglawan”

1
“Tao ng kapanglawan”
Tawag kay Kristo ng Diyos,
Dala Niya’y kaligtasan
Aleluya! Manunubos!
2
Dinusta Siya ng tao,
Sa halip ko n’hatulan,
Siyang lakas at buhay ko,
Manliligtas, papurihan!
3
Tayo’y makasalanan,
Banal na Kordero Siya,
Ginanap katubusan,
Aleluya! Purihin Siya!
4
Sa krus Siya’y itinaas,
“Naganap na” wika Niya;
Sa langit Siya’y ’tinaas,
Aleluya! Purihin Siya!
5
Kung Siyang Hari’y dumating,
Tayo’y Kanyang kukunin,
Kaya’t ang awit natin:
Tagapagligtas! Purihin!