Pagkamao’s Gingharian

1
Pagkamao’s Gingharian
Kinabuhing na’s langitnong
Pagbuot, kinaiya diosnon,
Cristo bug-os masinati.
2
Naa’s espiritung kabus,
Maaghop, mahinulsolon,
Ngadto’s uban maluloy-on,
Ug ang Dios ra’y gitinguha.
3
Isip mga anak sa Dios
Nakigdait ug nagbuhat’s
Pagkamatarung, bisan pag
Giyubit, gisakit tungod N’ya.
4
Asin, nagsanta’s kadunot,
Sa kangitngit m’oy kahayag,
Tinguha’g gawi matuod,
Way pag-agpas sa katungod.
5
Nagsalikway’s iyang tanan,
Nag-ampo alang’s gingharian;
Nagsalig’s Dios alang’s tanan,
Giuna ’yang gingharian.
6
Higpit sa kaugalingon,
Sa uban s’ya maluloy-on;
Nagbuhat’s ’yang kabubut-on,
Naggawi sumala’s pulong.
7
Wa maghatag luna’s Yawa,
Kalibutan, o sa sala,
Nangita’s mandong langitnon
Kagahum sa Dios maangkon.
8
Kinabuhi nagpasakop
Sa tanang butang’s sugo’s Dios;
Aron mapadali ni’ni,
Pagpadayag’s gingharian.