Makiggubat diha’s Lawas

1
Makiggubat diha’s Lawas,
Dili mag-inusara;
Makiggubat dugtong’s Ulo,
Didto gayud sa trono.
  Makiggubat diha’s Lawas,
Pinaagi sa Ulo;
Uban’s Lawas magmalig-on,
Kadaugan maangkon.
2
Hinagiban alang’s Lawas,
Di alang kanimo ra;
Kon sa Lawas makigbisug,
Kaayohan maimo.
3
Iglesia nga tinukod’s Dios,
Di dag-on ni Satanas;
Kini natukod nga Lawas
Nga mosukol’s kaaway.
4
Sa Lawas, Ulo saligan,
Maglingkod ka sa langit;
Imong suklan ang dautan,
Ug mga pamunoan.
5
Uban sa kaigsoonan,
Magbarug tang bahin N’ya;
Mag-ampo sa Espiritu,
Modaug sa Dugo N’ya.
6
Naglingkod sa kalangitan,
Nidaug gayud’s tanan;
Makiggubat diha Niya,
Mga sundalo kita.
7
Sa Lawas kon makigbisug,
Makita ang pagdaug;
Kaaway atong gapuson,
Sila himo’ng kalan-on.