Sulong, mga sundalo

1
Sulong, mga sundalo!
Nagsugod nang gubat;
Singgit nga madaugon—
“Nakadaug na ta!”
Kusog’s Yawa bungkagon,
Gahum’s Hades wad-on;
Kapitan’s kasundal’han
Moabot, modaug.
2
Sulong, mga sundalo!
Tutok sa Ginoo;
Kon moaway alang N’ya,
Gantihan sa trono.
Gubat iya’s esp’ritu,
Di manukad’s yuta;
Ginoo nasayud gyud
Kaaway naglibot.
3
Sulong, mga sundalo!
Naghulat ’yang trono;
Gahum N’ya’s pagkabanhaw
Mag-isa’s esp’ritu.
Pina’gi N’ya gamhan mo;
Pagbuntog’s kaaway;
Mag-awit’s kadaugan,
Ug Iyang purongan.
4
Sulong, mga sundalo!
Mosaka mo’s trono,
Kombira giandam N’ya,
Alang gayud ninyo.
Uban N’ya nabanhaw ta,
Ibabaw’s kasamok;
Labaw’s tanang naggapos,
Diha N’ya habog ta.
5
Sulong, mga sundalo!
Kamoy manununod;
Gipili gikan’s abug,
Moambit’s trono N’ya.
Sa kangitngit wala na,
Sanag ang ugma ta;
Makig-uban N’ya’s dayon
Malipay’s gugma N’ya.
6
Uban’s paghugyaw sulong!
Na’ nang gingharian;
Didto’s tumoy sa Sion,
Mag-awit’s pagdaug.
Nidaug nang Cordero!
Naa na S’ya’s trono!
Uban’s paghugyaw daygon
Kay S’ya madaugon.