Ngalan ni Jesus barugan

1
Ngalan ni Jesus barugan,
Maoy kadaugan;
Di magsalig’s kaugalingon,
Kondi’ sa Ginoo.
Gubat espirituhanon,
Ug dili unodnon,
Hinagiban’s Dios isul-ob,
Kita makigbisug.
2
Mga kaaway nagsabut,
Lig-on tang magbarug!
Bisan mapintas ang gubat,
Sukli diha Niya!
Kon mahadlok ta’g modagan,
Daghang madalahig.
Ayaw pakyasang igsoon,
Kaaway sulongon.
3
Panahon n’ya hamubo na,
Nasayran sa yawa;
Busa sa di pa mapukan,
Kabangis nagdugang.
Kita paluyahon niya’s
Mga kasakitan,
Kusog sa Hades kaatbang
Labi pang maglisang.
4
Kangiob’s panahon karon,
Unsay barugan mo?
Mangita ba sa kasayon
Aron iyang lamyon?
Samtang kasamok magdugang,
Isug bang mag-antus?
Mabuhi’g mamatay dinhi!
Daygon ba ta sa Dios?
5
Alang ni Cristo mobarug,
Siya Mananaug!
Alang Niya makaantus’
Tanang kasakitan.
Takna’s pagdaug makita,
Ginoo mobalik na;
Kon mag-antus alang Niya,
Maghari uban N’ya.