Kadato N’ya pahimuslan

1
Kadato N’ya pahimuslan,
Mahimo N’yang kahupnganan;
Si Cristo mismo ambitan,
Pamatuod N’ya makit-an.
2
Kadato N’ya mao Siya
Kanatong mga bahin N’ya;
Makahupnganan ta Niya,
Sama’s lawas nga iya’s tawo.
3
Gihulagwayng kadato N’ya
Sa mga abut’s Canaan,
Dakong templo nga natukod,
Hulagway sa Iglesia gyud.
4
Eva kahupnganang Adam,
Ingon sab Iglesiang Cristo;
Eva naggikan ni Adam,
Cristo’y nag-anak’s Iglesia.
5
Kadato N’ya Siya mismo,
Kahupnganan N’ya Iglesia,
Pagpadayag N’ya, puno N’ya;
Bug-os nga tinukod Niya.