Ituboy Ngalang dungganon

1
Ituboy Ngalang dungganon!
Ipahayag Iyang gahum;
Gamhanan S’ya magbubuntog,
Dayga S’ya, Haring moabot!
2
Habog nga torre ang Ngalan,
Sa pagsulay dalangpanan;
Lig-on, hilwas, sinalipdan,
Ngalang Jesus kadaugan.
3
Ituboy hangtud moabot,
Yuta Ngalan N’ya magbuot;
Wa na unyay sakit, sala,
Kon si Cristo maghari na.
4
Ituboy kay S’ya maghari,
Sundon S’ya sa tanang hari;
Ituboy ang Ngalang labaw,
Ngalang naato, gimahal.
5
Ituboy kay tanang tuhod
Kaniya mangapiko gyud;
Makita Niyang bunga’s Krus,
Tahuron’s yuta si Jesus.