Tudloi mi sa pag-ampo

1
Tudloi mi sa pag-ampo,
Pag-abog’s kaaway,
Paggapos n’ya, pagbuhi sa
Binilanggo niya.
2
Tudloi mi sa pag-ampo,
Malig-ong magbarug,
Pagsulong-gun-ob’s ’yang kuta,
Kaaway mahadlok.
3
Tudloi paggamit’s sungkod’s
Madaugong ampo,
Sa dugo Mo uyogon gyud
Gahum’s kahanginan.
4
Sa pag-ampo ug pagtoo
Mobulig Kanimo,
Kadaugan, pagbulot-an
Amoa nang tanan.