Halad’s pakigdait Ka

1
Halad’s pakigdait Ka
Tapin-an Ka’s kamot.
Praktikal ug tinuod
Nausa mi Nimo.
Sa gitigumang tolda
Among ihalad Ka;
Uban sa Dios nagkaon
Ikaw ang kalan-on.
  Pakigdait Ka, Ginoo!
Gipahiuli Mo!
Pakigdait Ka’s Dios ug tawo
Daygon Ikaw namo.
2
Unsang kalinawng hatag,
Igkakita’s dugo;
Dugo’s halad nagdala’s
Pakigdait sa Dios.
Isug nga ipahayag—
Kaaway, paminaw—
“Pakigdait’s ’yang dugo!”
M’oy pagdaug namo.
3
Basi’s halad-sinunog,
Ug halad-kalan-on,
Mahalad namo’s Jesus
Among kadaitan.
Labi kaming magkaon
Sa ’yang pagka-tawo,
Labi S’yang mapa’muslan,
Kaon nga usahan.
  (Sa v. 3 lang kini nga chorus)
Unsa nga panag-ambitay,
Giusahan’s Dios, tawo
Unsang kalipay, kombira,
Uban’s ’yang katawhan.
4
Mapa’muslan N’yang pahat—
Mahumot nga halad—
Tanang sacerdote gyud
Magkaon’s tinabyog.
Sacerdoteng naghalad,
Ang labing maayo
Iya: usang abaga
Ug usang tinapay.
5
Ang tinabyog nga dughan—
Gugmang alang’s tanan;
Gipalingkod uban N’ya,
Sa pagkabanhaw N’ya!
Unsang kusog pagkaon’s
Abaga’s Nikayab.
Matil-ogan’s tinapay,
Maggawi sama N’ya.
6
Magkaon’s kadato N’ya,
Uban’s nahinloan;
O tinu’d ning komunyon,
Bugtong tiniguman.
Dad-ong pasalamat ta,
Bisan ang panumpa—
Alang’s pahiuli N’ya
Kay alang nato S’ya.