Matag tikang adlaw-adlaw

1
Matag tikang adlaw-adlaw
Ubang Jesus maglakaw;
Magsunod sa Iyang tunob,
Sa tibuok gyung panaw.
  Lakang sa pagpanaw,
Mouban ni Jesus,
Sa tanan nga adlaw,
Lakang sa pagpanaw.
2
Hilwas maglakaw uban N’ya,
Salig gyud sa bukton N’ya,
Sundon Siya bisan asa,
Way makadaut nato.
3
Matag tikang ubang Jesus,
Tagsatagsao’g salig,
Way mga pakong iglupad,
Tiil lang nga ikatkat.
4
Uban gyud N’ya’s tibu’k panaw,
Sa hayag ba o dulom,
Dad-on ko’s dugoong tunob,
Sa tanaman, lubnganan.
5
Kadyut maglakaw uban N’ya,
Dili kini magdugay,
Kay gabii ma-buntag na,
Kasubo ma-awit na.
6
Tanang naglakaw uban N’ya,
Magsul-ob ug maputi,
’Subo ta himo’ng kalipay,
Ngiob himo’ng kahayag.
7
Jesus, labi pang pasunda,
Adlaw-adlaw’s tikang Mo;
Magsunod’s mga tunob Mo,
Uban Ka’s tibu’k panaw.