Sentro sa Dios si Cristo

1
Sentro sa Dios si Cristo,
Iya sab nga paglukop;
S’ya ang kalipay sa Dios
Hangtud gyud’s eternidad.
2
Pagkalawas S’ya sa Dios,
Gipuy-an’s kahupnganan;
Sa Iya nga pagkadios
Labaw Siya sa tanan.
3
Tuyo’s Dios alang Niya,
Ma-tanan sa tanan S’ya;
Butang’s langit ug yuta
Gibuhat diha Niya.
4
Kabuhatan alang N’ya,
S’yay nagbuhat sa tanan;
Kan’ya nilungtad tanan,
S’yay sentro ug utlanan.
5
S’yay tanan’s katubsanan,
Nagpasig-uli’s tanan;
Pinaagi’s dugo N’ya
Karon may kadaitan.
6
Siyay dakong pagsugod
Buhing Ulo’s Iglesia;
Kinabuhi’g sulod n’ya,
Panganay’s mga patay.
7
Hari S’ya’s Gingharian,
Sa gahum gihatagan;
Sa himaya maghari
Dinhi’s yuta ug langit.
8
Sa bag-ong langit, yuta,
Ma-sentro Siya’s tanan,
Alang’s Dios o tawo ba
Hangtud’s way katapusan.
9
Gituyo’s Dios ang tanan,
Si Cristo m’oy mag-una,
Ug masinati Siya
Nga atong tanan’s tanan.