Nalansang ko sa krus uban ni Cristo

1
Nalansang ko sa krus uban ni Cristo,
Sa unod natangtangan ako;
Karon nabuhi uban sa Ginoo,
Sa kinabuhi’s pagkabanhaw!
  Nalansang sa Krus, Ginoo ug ako,
Sa Calvario, sa Calvario,
Uban Niya nabuhi’s pagkabanhaw,
Magpabilin gyud N’ya.