Usa Nimo, Anak’s dayon

1
Usa Nimo, Anak’s dayon,
Sa pagtoo’g espiritu,
Usa mi’s kamatayon Mo,
Ug sa kinabuhi Mo.
Usa Nimo, Anak sa Dios,
Sa grasya na-bahin Mo,
Manunod’s usang Amahan,
Puy-anan mi’s Esp’ritu.
2
Uban Nimo gianak mi,
Anak nga nagpakatawo;
Mga bahin mi’s Lawas Mo,
Nagdumu’ong uban Nimo.
Usa Nimo, Dinihogan
May gahum sab’s Esp’ritu,
Matag adlaw, matag takna,
Bulig Nimong naghago.
3
Usa Nimo, sinalikway,
Gihukman ug gitunglo;
Namatay na ngadto’s sala,
Impyerno gitambog na.
Usa Nimo’s pagkabanhaw,
Di dag-on’s kamatayon,
Na’s bag-ong kabuhatan Mo,
Namunga’s pagkamatarung.
4
Usa Nimo nga nikayab,
Naglingkod sa trono Mo,
Gipaambit sa kagahum,
Maghari uban Nimo.
Usa Nimo nga mobalik,
Uban sab himayaon,
Katahum Mo ipadayag,
Usa Nimo sa dayon.