Ginoo, nausa ako

1
Ginoo, nausa ako
Kanimo’s espiritu;
Tanan Nimo naako na,
Nabuhi Ka’s sulod ko.
  Nausa Kanimo,
Nausa Kanimo;
Adlaw-adlaw makaambit’s
Kadato Mo, Ginoo.
2
Naambitang pagkatawo Mo,
Gipuno’s pagka-tawo Mo,
Ang kompleto Mong pagsugot
Kanunayng magamit ko.
3
Nausa’s pagkalansang’s krus,
Namatay diha Nimo;
Patay na ko’s kalibutan,
Patay sab kini nako.
4
Nausa Nimo’s pag’banhaw,
Nabuhi diha Nimo;
Kinabuhi Mo, Ginoo,
Ang gikinabuhi ko.
5
Nausa Nimo’s pagkayab,
Uban Nimo’s itaas;
Langyaw, kay kinabuhi ko,
Natago diha Nimo.
6
Nausa’s paglingkod’s trono,
Nag-ambit’s pagbuot Mo;
Na’ ko Nimo, na’ Ka nako,
Usa ta’g kinabuhi.