Gitalikdang kalibutan

1
Gitalikdang kalibutan,
Ug kawang kalipayan,
Kasingkasing gikiling ko
Sa mas maayong butang;
Wa nay gilak’s kakawangan,
Nga magbuta kanako;
Kay gib’yaan ko na’s layo,
Ug di na gyud balikan.
  Gib’yaan’s layo!
Gib’yaan’s layo!
Nakalabang sa nag-ulang,
Kalibutan gib’yaan.
2
Gib’yaan ko na ang sala,
Ug tanang kahilayan;
Baruganan ko Cristo na,
Saad N’ya gidawat ko;
Mapalgan ko’s kalibutan
Ilalum sa krus Niya;
Nilabang na’s kamatayon
Ngadto sa kinabuhi.
  Gib’yaan’s layo!
Gib’yaan’s layo!
Nilabang na’s kamatayon
Ngadto sa kinabuhi.
3
Di ko na gyud balikan pa
Pagkabutang ko kanhi,
Dinhi rang kalinawng hingpit,
Pahulay gikan’s hukom;
Lain na ang agalon ko,
Panaad ko tumanon,
Kalibutan gibiyaan
Hangtud gayud sa dayon.
  Gib’yaan’s layo!
Gib’yaan’s layo!
Kalibutan gibiyaan
Hangtud gayud sa dayon.
4
Pagpili ko hangtud’s dayon,
Way laing Manluluwas;
Di mangayo sa kalipay,
Gawas sa gugma Niya;
Kasingkasing naa ra N’ya,
Di na mabutaan pa;
Nilabang’s kamatayon N’ya,
Gib’yaang kalibutan.
  Gib’yaan’s layo!
Gib’yaan’s layo!
Nilabang’s kamatayon N’ya,
Gib’yaang kalibutan.