Sa tinapay ug sa kopa

1
Sa tinapay ug sa kopa,
Pagpasalamatan Ka;
Pahimuslan Ka ning talad,
Isip kombira’s gugma.
Moambit mi sa tinapay
Hulagway sa lawas Mo;
Ug moinom sa bino nga
Naghulagway’s dugo Mo.
  Balaan nga talad!
Dili gyud matugkad!
Kahulogan ni’ni lalum,
Way pagkausab!
2
Pinaagi’s kamatayon
Gitubos kaming tanan;
Aron ang kinabuhi Mo
Maambitan sa tanan.
Pinaagi sa pag-ambit
Ning tinapay ug kopa,
Kamatayon gimantala,
Sa gugma gihandom Ka.
3
Ning tinapayng nagtimaan’s
Usang misticong lawas,
Tanang bahin nag-ambitay,
Sa usa nga bugkos ta.
Ni’ning kopa’s panalangin,
Nga gipanal’nginan ta,
May panag-ambitay’s dugo,
Sa tanan nga nitoo.
4
Dayong pahat Ka, Ginoo,
Dinhi natilawan na;
Naghulat’s gingharian Mo,
Ug sa Imong pag-anhi.
Pag-anhi Mo’s gingharian,
Uban’s mga nidaug,
Mokaon Nimo pag-usab,
Mapangasaw-onon Mo.