Simbahon Ka, O Amahan

1
Simbahon Ka, O Amahan,
Ug amo nga awitan;
Labing habog Ka’g balaan,
Daygon “Ngalang Balaan.”
2
Mapanggaon Ka, Amahan,
Gawi Mo matarung man;
Kinaiya Mo balaan,
Kami gipaambitan.
3
Kami’s dayon gibalaan
Sa dugo sa Ginoo;
Makasasala gigahin
Sa Pulong’s kamat’oran.
4
Pinaagi’s Espiritu,
Gibalaan mi Nimo;
Espiritu, kalag, lawas
Hingpit nga balaanon.
5
O balaang kinabuhi,
Sa grasya Mo naamo;
Himoon ming umalambit
Sa pagkabalaan Mo.
6
Unya sa balaang syudad,
Hingpit Mong kabalaan,
Bug-os namong maambitan,
Isulti, “Balaan Ka.”