Sa talad bag-ong gibuklad

1
Sa talad bag-ong gibuklad,
Nia Ka uban Namo;
Madaugon nga naglingkod,
Ning bililhong kombira.
Tanang kahadlok nawala,
Ning mga panahona;
Nagpauraray Kanimo,
Naghunahuna Nimo.
2
Nagkalipay’s kaduol Mo,
Dinala’s Espiritu;
Malinawong gihandom Ko
Ang pag-ula Mo’s dugo.
Gidawat tinapay’g kopa,
Mga handumanan Mo;
Lawas napikas, dugo Mong
Giula, palandungon.
3
Makita Ka ning timaan,
Unsa gyud nga kalipay;
Sa tinapay ug sa bino
Nga maglig-on, maglipay!
Nausa kami Kanimo
O nabanhaw nga Ulo,
Maong niinom mi’s kopa
Ug niambit’s tinapay.
4
Saad Mo katinuod gyud,
Magtigum mi uban Ka;
Magtigum ngani’s ngalan Mo
Lami gyung mag-ambitay;
Mas mahal pang gisaad Mo,
Gihulat, mag-uban mi
Sa nahamutangan Nimo,
Hangtud gayud sa hangtud.