Nidaug si Cristo, daygon

1
Nidaug si Cristo, daygon!
Sala gihukman’s dayon!
Daang Adam gitapos N’ya,
Pagtubos napalgan ta!
Nagwagtang’s gahum’s dautan,
Sa Krus gidaug tanan!
2
Nabanhaw si Cristo, daygon!
Sa lubong gipabangon!
Gilamoy N’yang kamatayon,
Aron kita buhion!
Gibungkag Niya ang gahum
Sa impyerno’g kadulom!
3
Daygon nikayab si Cristo!
Gipalingkod sa trono!
Labaw’s tanang pamunoan,
Labing halangdong Ngalan!
Naangkon tanang kagahum
Kaaway N’ya pukanon!
4
Hallelujah, S’ya nidaug,
Nidaug sa Calvario!
Hallelujah, nabanhaw na,
Gipakitang pagdaug!
Hallelujah, nikayab S’ya,
Sa dayon maghari S’ya!