Ang yuta nga hatag sa Dios ilogon ta

1
Ang yuta nga hatag sa Dios ilogon ta;
Mabuhi ta sa kadagaya N’ya:
Sinangkapan kita’s tanang kinahanglan—
Dugo, Pulong, Esp’ritu, iglesia.
  (Mga sister moawit)
Ilogon ta, mga igsoon!
Ang yuta nga hatag sa Dios.
Magmakusganon, kay mailog ta
Ang yutang mahimayaon!
  (Mga brother moawit)
Ilogon ta, mga igsoon,
Mamati gyud ning butanga,
Ginoo tua sa unahan ta,
Naghatag’s tanang kin’hanglan!
2
May dugo ta! Si Cristo maong halad ta,
Siyang nagtugyan pagtagbaw sa Dios;
May kaisug moduol’s trono sa grasya,
Tibu’k adlaw i-apply ang dugo.
3
May Pulong ta! Pulong inadlawng kalan-on;
Saktan’s pagtoo, moingon “Amen!”
Kini tibu’k adlaw kanato mamulong,
Magdumala’s pagkinabuhi ta.
4
Espiritu sa realidad ato na,
May Kaugalingon nga pagbati S’ya;
Nagpuyo ug nagtudlo sa atong sulod,
Naggiya nato’s tanang matuod.
5
May iglesia! magbaton gyud ang tanan ning
Kahupnganan sa ’yang realidad;
Cristo nga naglangkob-sa-tanan angko-non,
Mahimo Siyang tanan kanato.