Tudloi’s pag-ampo

1
Tudloi’s pag-ampo,
Di sama sa mga nasud,
Usba’s ginawian;
Adlaw-adlaw patawga Kanimo—
Motubo Ka’s sulod.
2
Binhi Kang gipugas,
Sa amo gyung kasingkasing,
Nakasugod Ka na;
Adlaw-adlaw patuboa pa gyud
Ang kinabuhi Mo.
3
Kami pahumoka,
Diin mi gikan, sayud Ka;
I’gtawag’s ngalan Mo,
Ay’g binli’s yutang bagtok o bato—
Ikaw makatubo.
4
Maghayag Ka namo
Aron makatuman Nimo;
Apan may mensahe,
Molampos ang Imong kinabuhi—
Ikaw makatubo.
5
Himoa ming kabus;
Kuhai mi’s nahibal-an;
Bukas mi’s agay Mo,
Sa kinabuhi makapatubo—
Motubo Ka’s sulod.
6
Putlia, Ginoo;
Di mi makontento kon di
Ka mopuno namo,
Bag-oha tibuok namong kalag—
Motubo Ka’s sulod.
7
Kami padumdoma,
Adlaw-adlaw dawaton Ka;
Makatubong binhi,
Magpadangat’s gingharian dinhi,
Motubo Ka’s sulod.
8
Amen!—Kinabuhi,
Motubo, way di mahimo,
Magbag-o’s sulod ko.
Mahimo gyud kini tungod Nimo,
Motubo Ka’s sulod,
O Ginoong Jesus!