Namatay S’ya alang nako

1
Namatay S’ya alang nako,
Aron mabuhi ko;
Kinabuhi’g gugma, ihalad
Alang Kaniya.
  Jesus, akong Manluluwas,
O pasunda ako Nimo;
Namatay Ka alang kanako,
Mabuhi’g magsilbe Nimo.
2
Sudlon ang ’yang kamatayon,
Mamatay sa sala,
Sa yawa ug kaugalingon,
Tabangi, Ginoo.
3
Nabuhi S’ya nagpasama
Kanako Kaniya;
Kinaiya’g kinabuhi,
Siya ra’y madayag.
4
Nabuhi aron ihatag
Gugma N’ya’s nasubo;
Alang’s uban mabuhi ko,
Sama’s gibuhat N’ya.