Let’s go on

1
Let’s go on!
Forward come!
  A heart that is loving Him,
A heart that is willing,
A heart that’s uplifted,
No, not defeated!
  Let’s go on!
Forward come
To the Son!
  We are Your vessels,
Created to be
Man in Your image
To be filled up with Thee.
You’re my enjoyment
Overflowing me!
I’m a man in Your image,
Thus expressing Thee!
2
Let’s go on!
Forward come!
  A spirit that’s burning,
A heart that is bubbling,
Saints that are eating
And always drinking!
  Let’s go on!
Forward come
To the Son!
3
Let’s go on!
Forward come!
  Spirit releasing,
Saints that are feasting,
Not analyzing,
Or criticizing.
  Let’s go on!
Forward come
To the Son!
4
Let’s go on!
Forward come!
  Life so enjoyable,
Else it be terrible,
But He’s so wonderful,
And so available!
  Let’s go on!
Forward come
To the Son!
19
Sis.Richel L. Rafiñan

Bukidnon, Philippines

“All the fullness of the Father is in the Son; all that is in the Son is in the Spirit; and all that is in the Spirit is in the man. This is the very Savior in whom we believe. This is the very Lord whom we serve. This is the very God whom we worship. This is the Christ who dwells in us as our life!”


Christopher

Dar Es Salaam, Tanzania

Glory to God is the most good thing. Praising our God Jesus Christ. I'm proud of Jesus for Loving me though I'm a sinner.


L

Belmopan, Belize

Spirit releasing,

Saints that are feasting,

Not analyzing,

Or criticizing.

Hallelujah for the church life! This is remarkable and glorious! I spend quite some on this site and this song made me realize how thankful I am to be in the church life. Praise the Lord!!


Esther 靈妙

Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnamese Lyric:

1. Hãy tiến lên! Phía trước luôn!

Lòng ta luôn mở ra cho Ngài, Một lòng hoàn toàn yêu Chúa,

Chú tâm chí hướng nơi Ngài, Đừng nằm dài, ươn yếu!

Hãy Tiến lên! Phía trước luôn! Hướng đến Con!

Điệp Khúc (Chorus)

Chúng tôi những bình đất Chúa nắn đúc khéo thay !

Chúng tôi là người mang hình ảnh của Chúa đây.

Ngài là chính vui mừng tràn ngập khắp lòng tôi!

Làm cho tôi nên giống như Ngài,

Hoàn toàn biểu hiện Ngài!

2. Hãy tiến lên! Phía trước luôn!

Quạt cho linh cứ luôn cháy bùng, Cho lòng được sục sôi mãi,

Mở ra để cứ ăn Ngài, Và hằng ngày uống Chúa.

Hãy tiến lên! Phía trước luôn! Hướng đến Con!

3. Hãy tiến lên! Phía trước luôn!

Một Linh không có chi giới hạn, Hằng ngày dự tiệc trong Chúa,

Chớ nên chỉ trích phê bình, Đừng làm người phân tích.

Hãy tiến lên! Phía trước luôn! Hướng đến Con!

4. Hãy tiến lên! Phía trước luôn!

Đời ta vui hưởng bao phước hạnh, Không Ngài, đời người vô nghĩa!

Jesus, Chúa của ta tuyệt vời; Ngài, hằng ngày luôn sẵn.

Hãy tiến lên! Phía trước luôn! Hướng đến Con!


Teresa Kho

Burlingame, CA, United States

I love this song, it gives me courage to go on, "Lets go on" with our faith and love for our Father God. I know that He will answer my prayers. Let all the glory belong to Him. Amen.


L.C.

San Juan, M.M., Philippines

Praise the Lord! This hymn is very encouraging. I thank that the Lord that He is so wonderful, so faithful, always available, always shepherding and charging us to go on!!! Our goal is LIFE and BUILDING!


Katie

Houston, Texas, United States

I can just imagine the bridal army at the consummation of the age declaring and singing this when we defeat Satan! Praise the Lord from the church in Houston!


Myeonghwan Choi

Haeundae, Busan, South Korea

Amen! It's true God always forgive me when I turn to Him. Lord! Now I use my spirit and turn to You. Let's go on!


Esmonde Lim Wei Chen

Malaysia

I like this song because it cheers me up.