Krist’yano, magmadali at humayo

1
Krist’yano, magmadali at humayo,
Ipahayag ang pag-ibig ng Diyos,
Naganap na ang kaligtasan, kamo,
Ibig ng Diyos lahat ay matubos.
  Ang ebanghelyo’y ipahayag,
Hesus ang magliligtas,
iyong ibunyag.
2
Angaw na tao’y nasa kasalanan,
Ginapos, inalipin ng Diyablo,
Walang nagbalita ng kaligtasan,
Namatay at nabuhay si Kristo.
3
Ililigtas Niya ang bihag ng sala,
Lahi ni Adam ay tinapos Niya,
Nang maakit ang taong maniwala,
Sa panganib huwag tayong mangamba.
4
Bawa’t lahi, wika, bansa, at tao,
Ebanghelyo ng biyaya’y bigyan,
Diyos ay nagkatawang-tao’t napako,
Nang tao ay muling-maisilang.
5
Huwag hadlangan ang anak mong maghain,
Mag-alay ka pati ng iyong yaman,
Ebanghelyo’y manaig, idalangin,
Iyong punyagi’y gagantimpalaan.
6
Malapit na ang pagbalik ni Hesus,
Iyong samantalahin ang paggawa,
Wala sanang di makalapit sa Diyos,
Dahil sa ating pagkapabaya.