Sundalong Kristiyano

1
Sundalong Kristiyano!
Sumulong tayo,
Nangunguna ang krus
Sa ’tin ni Hesus.
Kristong Ulo’y una,
Sa pagbabaka,
Sulong sa labanan,
Bandila’y masdan.
  Sundalong Kristiyano!
Sumulong tayo,
Nangunguna ang krus
Sa ’tin ni Hesus.
2
Sa ngalan ni Hesus
Kaaway ubos;
Sa pagtatagumpay
Nang walang humpay!
Sa pagpuring tinig
Hades yayanig:
Papuri’y lakasan
At mag-awitan.
3
Ang ekklesia ng Diyos
Ang kumikilos;
Katulad ng hukbo
Ay humahayo;
Sa Katawa’y nagkaisa,
Sa paniwala,
Sa ’Spiritu isa
Kailanma’y isa.
4
Kaharia’t trono
Man ay maglaho,
Ekklesia ng Kristo
Di maguguho.
Pinto ng Hades, Diyablo
Di mananalo
Dahil sa pangako
Ng ating Kristo.
5
Tayo’y sama-sama
Sa pagsasaya:
Awit ng tagumpay
Ating ialay.
Gloria, dangal, puri
Kay Kristong Hari;
’To’y sa walang hanggan
Ating awitan.