’Spiritu’y sanayin

1
’Spiritu’y sanayin,
Huwag nang isipin;
Sa pagpupulong din,
Ito ang gawin.
2
’Spiritu’y sanayin,
Huwag maging pormal;
Si Kristo’y danasin
Ng mga banal.
3
’Spiritu’y sanayin,
Di ang damdamin;
Si Kristo’y ihain,
Gawin tungkulin.
4
’Spiritu’y sanayin,
Kalulwa’y iwan;
Kristo laging sundin,
At mag-ugnayan.
5
’Spiritu’y malaya
Sa kahatulan,
Sa kapalaluan,
At kasarinlan.
6
Di makasarili
Sa pagmamahal,
Pasiya at l’walhati;
Mas espirituwal.
7
’Spiritu’y sanayin,
Tagumpay kamtin:
Dugo Niya’y gamitin,
Ngalan tawagin.
8
’Spiritu’y sanayin,
Kristo’y hipuin;
Yaman Niya’y tamuhin
Salita’y kanin.
9
Dahil sa ’spiritu,
Hayag si Kristo;
Dahil sa ’spiritu,
Tao’y kontento.
10
’Spiritu’y sanayin,
Aking kailangan;
’Spiritu’y sanayin,
Kristo ay sundan.