Yaman ni Kristo tam’sahin

1
Yaman ni Kristo tam’sahin,
Maging Kanyang kapuspusan;
Ipamahagi iyong naangkin,
Maging Kanyang kahayagan.
2
Yaman ni Kristo—Siya Mismo,
Pagtatamasa natin Siya;
Gayon makamit ni Kristo,
Kapuspusan Niyang ekklesia.
3
Sa Canaan na bunga’t tubo,
Larawan ng yaman-Kristo;
Banal na templong ’tinayo,
Ekklesiang lago ni Kristo.
4
Eva’y kapuspusan ni Adam,
Gayon ekklesia kay Kristo;
Eva nagbuhat kay Adam,
Ekklesia’y mula kay Kristo.
5
Kristo sa loob ko’y yaman,
Ekklesia ay kapuspusan;
Puspos ng Kristo—kahayagan,
Tulad Niyang kahalagahan.