Daang buhay ay nabuksan

1
Daang buhay ay nabuksan
Nang tabing nahapak;
Makadulog ako sa Iyo,
Dahil sa Iyong dugo.
2
Nasa kabanal-banalan,
D’hil sa katubusan;
Pagpahid ng Iyong ’Spiritu,
Trono ay nahipo.
3
Sundin ’spiritu di ako,
Sunuging insenso;
Manalangin sa ’spiritu
Hayag ang samyo Mo.
4
Mula sa trono ng b’yaya,
May biyaya’t awa;
Tulong na napapanahon,
Bigay ng Pangino’n.
5
Di nga bagay dinalangin,
’Spiritu lang sundin;
Lahat nga ng kailangan ko
Inilalaan Mo.
6
Bagama’t may bigat, hirap,
Di na na’bagabag;
Nang sa Iyo ko ipinasa
’Spiritu’y lumaya.
7
Sa pagsalamuha sa Iyo
’Binuhos loob ko;
Sundin lamang ’Spiritu Mo,
Sa panalangin ko.