Makilatis ang espiritu

1
Makilatis ang espiritu,
Nang makilala Ka Mismo;
Espiritu sa ’ming ’spiritu,
Kami’y nahalong kai-sa Mo.
2
Makilatis ang espiritu,
Itakwil buhay-kal’wa ko;
Laging sundan Ka sa ’spiritu,
Gamitin ang Espiritu Mo.
3
Makilatis ang espiritu,
Nang di sa laman ako
Maglagak ng ’king kaisipan;
Sa sarili’y matalian.
4
Makilatis ang espiritu,
Hindi makakal’wa ako;
Maging espiritwal na tunay,
Makilatis tamang bagay.
5
Makilatis ang espiritu,
Mahantad sariling tuso!
Sa krus matuos sarili ko
Ipamuhay Ka nang husto.
6
Makilatis ang espiritu,
Nang matransporma kal’wa ko;
Maiwangis sa Iyong larawan
Abutin gol sa paggulang.
7
Makilatis ang espiritu,
Ibigay ang salita Mo;
Mahati kalul’wa’t ’spiritu,
Sa kabanal-banalan ’ko.