Buhay mula sa kamatayan, Poon

1
Buhay mula sa kamatayan, Poon
Ngayon o sa dar’ting na panahon,
Bakit pa mag-antala basagin na,
Sisidlan sa kamay Niya’y mahulma.
2
Binhing inihasik sa kahinaan,
Ibinangon sa kapangyarihan;
Ipinamuhay sa dusa buhay Mo
Hindi na ako kundi si Kristo.
3
Buhay mula sa kamatayang daan,
Tahak nila ay krus kinilanlan;
Napawangis sa Kanyang kamatayan,
Pagsalamuha’y kay Hesus lamang.
4
Ang pag-aatas na may pagpapala,
Buhay sa kamatayan nagmula;
Dala’y bukal ng buhay masagana,
Di na ka-i-langang mauhaw pa!