Krus ni Kristo’y una

1
Krus ni Kristo’y una
Sa ’ting labanan;
Dito’y managumpay,
Ngayo’t kailanman.
Di lakas ng tao,
Di kabantugan,
Magtagumpay tayo
Sa Kanyang ngalan.
Krus ni Kristo’y una
Sa ’ting labanan;
Dito’y managumpay
Ngayo’t kailanman.
2
Di rangya at gilas,
Ni pagpalalo,
Makibaka tayo
Na nakapako.
Sa pamamagitan
Ng dusa’t siil;
’Ting pinanalunan
Subok, pagsupil.
3a Mabait gayunman
Tayo’y lalaban;
Matapang subali’t
May kaamuan.
Nakahimlay habang
May ginagawa,
Malakas subali’t
Laging mahina.
3b Kimi subali’t may
Lakas ng loob
Nagtatamo habang
Nagkakaloob.
Kasama si Hesus
Tayo’y napako,
Kalakip ni Hesus
Nabub’hay tayo.
4
Mga saksi, tayo’y
Pinaligiran;
Apostol, propeta,
Banal, kai-bigan.
“Sulong” narinig ko
Digma’y tumindi
Una’y krus ni Kristo
Hindi hihindi!
5
Pangino’y tumahak,
’Ting tahakin din;
Siya ang Anak ng Diyos,
Kasama natin.
Kutamaya’y handa
Hanggang sukdulan,
Tayo’y iaakyat
At puputungan.