Lumalakad sa liwanag ng Salita

1
Lumalakad sa liwanag ng Salita,
L’walhati tumanglaw sa akin,
Sundin ko lamang Siya at pupunuin Niya
Ang nagtiwala’t masunurin.
  Magtiwala, tumalima lamang,
Nang si Hesus masiyahan,
Ito’y tanging daan.
2
Lupa’y walang dilim, langit walang ulap
Na di-mapawi ng ngiti Niya;
Walang duda’t takot, walang luha’t hirap
Di-maparam kung magtiwala.
3
Walang pinapasan, walang kalungkutan
Na di-ipagmalasakit Niya;
Hapis at kawalan, tatwa, kahihiyan,
Maging biyaya, magtiwala.
4
Nang maunawaan tamis, pag-ibig Niya,
Ihandog lahat sa dambana;
Binibigyan Niya ng galak at biyaya,
Tanging mga tagasunod Niya.
5
Matamis na pagsasalamuha rito,
Sa paglakad kasabay ko Siya;
Gawin ang sinabi, sundin pagsusugo,
Huwag matakot at magtiwala.