Poon Ika’y Espiritu

1
Poon Ika’y Espiritu,
Binigyan ng buhay ako;
Ang yaman Mo’y aking tustos
Mal’walhati at maka-Diyos.
2
Poon Ika’y Espiritu,
Ang nagpalaya’y lakas Mo;
Ang kautusan ng buhay
Namahala’t pumatnubay.
3
Poon, Ika’y Espiritu,
Baguhi’t linawan ako,
Iwangis ’ko sa Iyong mukha,
Sa akin maaninag Ka.
4
Poon Ika’y Espiritu,
Nanahan sa ’spiritu ko;
Nakihalo, nakigawa
Ang dalawa’y nagkaisa.
5
Turuang magsanay ako
Mahipo Ka sa ’spiritu;
Manahan sa Iyong ’Spiritu
Ibuhay realidad Mo.