Sa Iyo’y mapawangis

1
Sa Iyo’y mapawangis,
Ang aking nais;
Nawa’y tuparin Mo,
Itong mithi ko.
2
Matulad kay Kristo,
Siya’y Espiritu;
Kung Siyang mamahala,
Nasa’y maga’wa.
3
Mukhang walang tabing,
Gaya’y salamin;
Kita’y aninagin,
At l’walhatiin.
4
Sana’y aninagin,
Di na ikubli;
Ang Pangino’n Mismo,
Ng pusong puro.
5
Iyong l’walhati’y masdan,
Kata’y kaharap;
Laging tinitingnan,
O Ikaw lamang.
6
Ang makatulad Mo,
Ay hangarin ko;
Sa puso’y itatak,
Kita’y mahayag.
7
Sa Iyo’y mapagaya,
Glorya sa glorya;
Ihayag si Kristo,
Nang walang hinto.