Si Hesus Poon na Tagapagligtas

1
Si Hesus Poon na Tagapagligtas,
Sadyang kagila-gilalas;
Kinukubli Niya ang kaluluwa ko
Doon sa bitak ng bato.
  Kinukubli ni Hesus ’ng aking buhay
Doon sa bitak ng bato,
Kinukubli ni Hesus ’ng aking buhay
Sa Kanyang pag-ibig taglay,
Sa Kanyang pag-ibig taglay.
2
Kagila-gilalas ang Poong Hesus,
Hirap ko inalis lubos;
Inaalalayan ako ni Hesus
At di ako makikilos.
  Kinukubli ni Hesus ’ng aking buhay
Doon sa bitak ng bato,
Kinukubli ni Hesus ’ng aking buhay
Sa Kanyang pag-ibig taglay,
Sa Kanyang pag-ibig taglay.
3
Biyaya Niya sa akin pinuputong,
Sa kabanalan Niya’ng hantong;
“Purihin ang Diyos!” awit ay ilakas
Sa aking Tagapagligtas!
  Kinukubli ni Hesus ’ng aking buhay
Doon sa bitak ng bato,
Kinukubli ni Hesus ’ng aking buhay
Sa Kanyang pag-ibig taglay,
Sa Kanyang pag-ibig taglay.
4
’Pag nasuutan ng Kanyang liwanag,
Ako sa Kanya’y haharap;
Kasama ng milyon ipagtatanghal
Kaligtasan, pagmamahal.
  Kinukubli ni Hesus ’ng aking buhay
Doon sa bitak ng bato,
Kinukubli ni Hesus ’ng aking buhay
Sa Kanyang pag-ibig taglay,
Sa Kanyang pag-ibig taglay.