Panginoong pinagpala

1
Panginoong pinagpala
O Aleluya!
Di masambit kailanman
Iyong kapurihan!
  Kordero’y dapat purihin,
Laksan tinig din
Aleluya! Aleluya!
Amen! Purihin Ka!
2
Dapat purihin: Kordero,
Dugo’y binubo;
Iyong saserdote at hari,
Ginawa kami.
  Kordero’y dapat purihin,
Laksan tinig din
Aleluya! Aleluya!
Amen! Purihin Ka!
3
Aleluya, Mahal lubos,
Pangino’ng Hesus,
Kami’y Iyo, Ikaw ay amin,
Iyong kai-sa, Amen.
  Kordero’y dapat purihin,
Laksan tinig din
Aleluya! Aleluya!
Amen! Purihin Ka!
4
Hindi mapigil ang kanta,
O Aleluya!
Kasamang banal ng bawa’t
Bansa at dila.
  Kordero’y dapat purihin,
Laksan tinig din
Aleluya! Aleluya!
Amen! Purihin Ka!