Sa walang hanggang lumipas

1
Sa walang hanggang lumipas,
Diyos eternal naglayon;
Aabot sa hinaharap,
Walang hanggang panahon.
Sa panaho’y may hakbangin,
Nang mai-sakatuparan;
Dito tayo’y manlalakbay,
Hantunga’y kaw’lang-hanggan.
2
Nais ng Diyos ng ’sang grupo
Nakoordinang tao,
Mai-tayo ayon sa plano,
Sisidlang bagong tao.
Papasok ang Diyos sa kanya,
Dala’y kalikasan Niya;
Espiritu sa ’spiritu,
Anong galak at tuwa!
3
Gawa ng Diyos: tatlong panig
Para sa Kanyang plano.
’Binigay Sarili Mismo,
Ama, Anak, ’Spiritu.
Langit, lupa’y par’ sa plano,
Handa na sangnilikha;
Taong may tatlong bahagi,
D’hil sa plano’y nilikha.
4
Ang espiritu ng tao,
Sentro ng plano ng Diyos;
Tawagin ngalan ni Hesus,
Ka-isa natin Siyang lubos.
Sa gitna tungong palibot,
Puspusin ng Diyos ito;
Isip, damdami’t kapas’yahan,
Transpormahin nang husto.
5
Tayo’y sa buhay nai-tayo,
Sa pag-ibig nagkai-sa;
Tinupad Ni-ya ang plano,
Na Siya ring nagsimula.
Iyong Sarili dagdagan mo,
Sa lo’b ng bawa’t tao;
Upang kami’y maitayong
Sisidlang sama-sama.
6
Bilang ang kinalabasan,
Ekklesia’y sa l’walhati;
Kapuspusan ng layunin,
Walang hanggang lunggati.
Sama-sama ngang sisidlan,
L’walhati Niya’y ilaman;
Pangino’n kami’y lubusang
Par’ sa Iyong inaasam.