Hebreo 8

  Hebreo 8
1
Sa trono ni Hesu-Kristo,
Dinala Niya tayo.
Mundo, dyablo, sarili’t sala
Nasa ating paa!
Tapos na gawa ni Kristo,
Humahantong nga rito;
Di na kawawang maysala,
Kundi mapa-glorya.
2
Nanahan sa bahay ng Diyos,
Mal’walhating lubos.
Umu’rong, mababang buhay,
Di natin tinaglay!
Pagpasya, isip, damdamin
Atin nang lisanin;
Sa Kabanal-banalan nga
Tayo’y mapunuan Niya.
3
Tayo’y nasa Bagong Tipan:
Buhay kautusan,
Transpormasyon nangyayari,
Diyos ’ting pag-aari;
Tayo naman Kanyang bayan -
’Nong katotohanan;
Sa lo’b natin, Diyos atin na,
Lubos dinakila.
4
Diyos nagbigay karagdagan;
Dapat maalaman:
Sala’y pinawi ni Hesus,
Nilimot nang lubos;
No’ng nagdaan na dos siglo
Nangyari na ito.
Ngayo’y utos ng buhay na,
Sa ’tin nagdadala.
5
Natupad dalawang bagay
Sa krus Niya’y matunghay:
Utos ng buhay lumaya,
Kanyang ekonomiya;
At katapusan ng sala,
Natupad gawa Niya!
Siya’y naluklok, napahinga;
Tam’hin Kanyang mana.
6
Bitiwan lumang konsepto,
Kunin daang wasto;
Bawa’t mana gamitin,
Ikaw ay purihin.
Mataas na Saserdote,
Lalapit na kami -
Hanggang maabot layunin:
Bagong Herusalem!