Juan 1:29; 3:14; 12:24

  Juan 1:29; 3:14; 12:24
1
Walang dungis na Kordero,
Pinatay at nagdugo.
Tinubos ang mak’salanan,
Lubos Niyang hinugasan.
Ang Korderong Manunubos,
Aking sala’y dinala,
Aking sala’y dinala!
2
Masdan natin, tansong ahas,
Anak-Tao’y ’tinaas.
Anyo ng laman ng sala,
Sa krus ay napako Siya.
Nilipol—lumang nilalang,
Satanas, sanlibutan,
Satanas, sanlibutan!
3
Butil ng trigo’y mag-isa,
Kung kamataya’y wala;
Nasa loob nitong buhay,
Itanim nang mamatay.
Tutubo buhay ni Kristo,
Bunga’y maraming trigo,
Bunga’y maraming trigo!
4
Tansong ahas—D’yablo’y wak’san,
Kordero—katubusan,
Butil ng trigo—pagdami,
Hinalo sa marami.
Aleluya! Aleluya!
Kamatayang masaklaw,
Kamatayang masaklaw!