O himaya! O katahum

1
O himaya! O katahum!
Gingharian nadayag!
Ug ang Hari, Agalon ta,
Sa pagtudlo’s Dios gidayeg.
Kanhi S’ya nagpakaubos,
Gidumtan, gitamay’s tawo;
Karon nibalik’s pagtuman,
Plano N’ya’s Gingharian.
2
Magdawat S’ya’s Gingharian
Sa Dios, Labing Karaan,
Moabot uban’s Gingharian,
Mahimayaong magbuot.
S’ya “ang Bato” nga modugmok’s,
Mga nasud’s kinaubsan,
Ug mahimong “dakong bukid,”
Pagpadayag’s Gingharian.
3
Tan-awa, tibuok yuta,
Kang Cristo na ang tanan;
Kanasuran’s ’yang pagbuot,
Mapuno’s kadaitan.
Wa nay gubat ug pagdumot
Diha sa mga nasud;
Kay kahibalo sa Dios daw
Tubig magpuno’s dagat.
4
Maghari uban ni Cristo
Ang tanang mananaug,
Ug saling nal’was sa Israel
Masacerdote na’s Dios.
Kanasurang katawhan’s Dios
Haria’g tudloan nila
Makitang pagpahiuli
Sa tibuok kabuhatan.
5
Satanas gapuson, pa’waon;
Di na s’yay magbuot’s yuta;
Si Cristo ang Hari’g Ulo,
Yuta mabulahan unya.
Tanan masakop ni Cristo,
Sa pagbuot N’ya’g gahum;
Masanagong Ulo’g Sentro,
Magtuman’s diosnong tuyo.