Magpadayag ni Cristo

1
Magpadayag ni Cristo
Kitang bahin’s Lawas,
Tanan magtuo’g lihok,
Magpadayag Niya.
Di mga mananan-aw,
Bahin gyung molihok,
Way tigda’g kamatayon,
Lunlon mapuslanon.
2
Di mag-inato’g lihok,
Usa ka team kita,
Magtinambayayongay
Ug magsinaligay;
Di ta magbuotbuot,
Magsunod lang’s agay,
Lipatlipat di magda’,
Masayud’s gawi N’ya.
3
Di maglain ug sentro,
Tutok lang ni Cristo;
Moambit’s kadato N’ya’s
Tam-is nga ambitay.
S’yay Ulo’g sulod nato,
I’dayag Lawas N’ya;
Bisan unsay buhaton
Ipakita gyud S’ya.
4
Matukod diha’s gugma,
Wala gyuy manaway;
Hingpitay’s usag usa,
Buhat natong tanan.
Mal’was sa kaugalingon,
Mob’ya’s natural ta;
Mabansay’s espiritu
Mabuhi sa Lawas.