Kamatayon dili makapugong

1
Kamatayon dili makapugong
Sa kinabuhi sa pagkabanhaw;
Madaugong walay makapukan,
Si Cristo mismo nga nadayag na.
2
Kamatayon dili makapugong
Bisan pag iyang kusog tibuk-on;
Kini mosamot lang pagpadayag
Sa kadato’s gahum’s pagkabanhaw!
3
Kamatayon dili makapugong,
Pagpatay pagpasanay hinoon;
Tanang pag-antus makapatubo,
Makapabunga’g labi pang dako.
4
Kamatayon dili makapugong,
Gibuak Niyang tanang nagsampong;
Hades ug kangitngitan gidaug,
Kamatayon Iya nga giwala.
5
Kamatayon dili makapugong,
Ipadayag n’yang kahupnganan’s Dios;
Pagkabalaa’g pagkamatarung,
Dagwayng madayag mahimayaon.
6
Masayran unta ang pagkabanhaw,
Ibubong gahum N’ya’s kamatayon;
Maila sa akong pagsinati
Nga si Cristo maoy kinabuhi.
2
Israelchen

Fremont, Ca, United States

ME TOO :) Oh I love this song. How glorious what God is. Death cannot hold the resurrection life. Which is the processed Triune God Himself as Life. Hallelujah!


Junie Sugalam

Dammam, Saudi Arabia

Oh I love this song.... How glorious what God is... Death cannot hold the resurrection life. Which is the processed Triune God Himself as Life. Hallelujah!