Sa wala pay nakaila

1
Sa wala pay nakaila
Sa Amahan, O Ginoo,
Nianhi S’ya diha Nimo,
Aron S’ya among maila.
2
Apan samtang dinhi Ka pa,
Diyutayng nakaila Nimo,
May taptap nag-ali nila,
Wa gyud makatugkad Nimo.
3
Esp’ritu Kang nianhi ’ron,
Amahan nianhi Nimo,
Naila S’ya tungod Nimo,
Sa Esp’ritu maila Ka.
4
Wa Ka na sul-obi’s unod,
Nga kin’hanglan maghago pa,
Esp’ritu na’s kasingkasing,
Nagsangkap way kinutoban.
5
Ginganlan kanhi’g Amahan,
Karon Espiritu Santo;
Esp’ritu laing dagway Mo,
Nga mopuyo’s among sulod.
6
Pagkailang Esp’ritu Ka,
Nasinating pag-awas Mo,
Himaya’g karakter Nimo,
Tanan nailhan na namo.
7
Punos’ pagdayeg’s Ngalan Mo,
Way sama kamahal Nimo;
Kay naila Kang tinuod,
Way mas hiligugmaon pa.