Tanan ihalad kang Jesus

1
Tanan ihalad kang Jesus,
Tibu’k kong pagkatawo;
Tanang buhat, sinultian,
Tanang adlaw ug takna.
Tanan ihalad kang Jesus!
Tanang adlaw ug takna.
Tanan ihalad kang Jesus,
Tanang adlaw ug takna!
2
Kamot alang N’ya magbuhat,
Tiil alang’s dalan N’ya;
Mata S’ya ra ang tutokan;
Ngabil alang’s pagdayeg.
Ang tanan alang kang Jesus!
Ngabil alang’s pagdayeg.
Ang tanan alang kang Jesus!
Ngabil alang’s pagdayeg.
3
Garbo sa tanang katawhan
Ang kadato ug dungog;
Apan kini dulaan lang
Nga hinimo sa abug.
Ang tanan alang kang Jesus!
Si Jesus lang saligan.
Ang tanan alang kang Jesus!
Si Jesus lang saligan.
4
Sukad S’yay gitutokan ko,
Wa nay laing gitagad,
Panan-awon’s espiritu
Nagtutok sa Gilansang,
Ang tanan alang kang Jesus!
Nagtutok sa Gilansang.
Ang tanan alang kang Jesus!
Nagtutok sa Gilansang.
5
Hari Ka sa mga hari,
Mahimayaong Jesus,
Papahulayon Mo ako
Ilalum’s Imong pako.
Ang tanan alang kang Jesus!
Magpahulay’s ’yang pako.
Ang tanan alang kang Jesus!
Magpahulay’s ’yang pako.