Madaugon nga gugma Mo

1
Madaugon nga gugma Mo
Gibubo’s kalag ko;
Ako di na gyud matarug,
Mogamut na sa Dios,
Mogamut na sa Dios.
2
Diosnong kalayo sa sulod,
Way hunong magsiga;
Tinguha kong mga bukid,
Tunawon, sunogon,
Tunawon, sunogon.
3
Kalayo sa Pentecostes,
Sala ko ut-ota!
M’oy tawag ko’s Espiritu,
Sunoga na ako,
Sunoga na ako.
4
O kalayo nga tig-ulay
Hayaging kalag ko;
Kinabuhi ipakaylap
Sa matag bahin ko,
Sa matag bahin ko.
5
Kalag ko nga mabalhinon,
Lig-onon Mo karon;
Cristo maoy akong tanan,
Bug-os nang gugma ko,
Bug-os nang gugma ko.