Suba sa buhing tubig

1
Suba sa buhing tubig
Niagay gikan’s trono;
Nag-awas nga panalangin,
Gikan lamang ni Jesus.
  Suba sa buhing tubig,
Suba sa kinabuhi;
Gikan Nimo, Manluluwas,
Paagia kanako.
2
Umari ang giuhaw,
Dagaya kining sangkap,
Tubig daw kristal masihag,
Mapalit Mo way bayad.
3
Hinloi, Manluluwas ko,
Himoang sandayong Mo;
Basyoha, pun-a’g gamita,
Ug Kanimo pasugta.
4
Sa ingon lang niana
Moagayng mga suba;
Mahibaloan sa uban
Ang Imong kahupnganan.
5
Ihalad ko ang tanan
Sa Imo nga tiilan;
Bisan unsa, bisan asa,
Maangay’ng mosilbe N’ya.