Ikaw among Paracleto

1
Ikaw among Paracleto,
Maglilipay gayud,
Ikaw ang amo nga Patron,
Among Manlalaban.
2
Ikaw among Abogado,
Among Maghahangyo,
Alang namo nangamuyo,
Magtatabang namo.
3
Nagdumala’s among tanan,
Diha’s kalipay’s Dios,
Uban’s gahum sa too N’ya
Sa langit, sulod ta.
4
Kanunay nga nangamuyo,
Sa grasya’s Espiritu,
Nangamuyo alang namo,
Uban’s pag-agulo.
5
Buhing tabang namo Ikaw,
Nagbuhat’s plano’s Dios,
Sa gahum sa pagkabanhaw,
Naggahum’s tawo’s sulod.
6
Maghahatag’s kinabuhi,
Naglig-on Ka namo;
Kusog Mo sa espiritu,
Magsustener namo.
7
Sa Kaugalingon, gisilbehan,
Sa gugma’g kaluoy,
Mahimo Kang among tanan,
Ma-kahupnganan Mo.