Sa Dios panghimatuod Ka

1
Sa Dios panghimatuod Ka,
Labaw’s kasugoan;
Sa kasugoan sa letra;
Nahulagway gyud Ka.
Kasugoan katin-awan
Sa hulagway sa Dios;
Apan Ikawng kamat’oran,
Ang Dios naa Nimo.
2
Arka sa panghimatuod,
Hulagway sab Nimo;
Gibutang kasugoan ra,
Naang Dios Kanimo.
Arka hinimo sa kahoy,
Hinal-opan’s bulawan;
Naghulagway nga tawo Ka,
Nga sa Dios kasudlan.
3
Tabernaculo Ka usab,
Balaang puy-anan;
Sa unod nagpakatawo,
Grasya’g kamat’oran.
Himaya’s Dios, diosnong Pulong,
Kanimo masud-ong;
Gugma’g kahayag’s pulong Mo
Sa Dios nagsugilon.
4
Templo maoy hulagway Mo;
Balay Ikaw sa Dios;
Puy-anan, magpadayag N’ya,
Ipaambit Siya.
Bisan gilaglag Ka’s yawa
Ug namatay gayud,
Sa pagkabanhaw nagtukod
Labaw pa nga templo.
5
Kahupnganan Mo ang syudad,
Dagway’s Asawa Mo,
Imong hingpit nga pagtubo,
Diin Ka nagpuyo.
Dios kahayag naa Nimo,
Ikaw m’oy suga n’ya;
Magsidlak pinaagi n’ya
Sa Iyang himaya.
6
Tabernaculo ug arka,
Tipiganan’s sugo,
Ang templo ug syudad usab,
Lunlon, Ikaw ra gyud.
Ikaw ang sentro’g utlanan,
Tanan gyud sa tanan!
Kanimo makit-ang Dios, tawo,
Pagkabililhon Mo!