Magduyog ta sa pag-awit

1
Magduyog ta sa pag-awit,
Manuol sa trono;
Kon may linibong dila pa,
Usa ra ang tema:
2
“Corderong nikayab takus
Nga ituboy sa Dios!”
Isinggit, “Cordero takus,”
“Gipatay S’ya sa krus.”
3
Takus Ka, modawat, Jesus,
Sa himaya’g gahum;
Daghan pang kabulahanan
Angay nga maimo.
4
Di madugay ituboy ta,
Magmaya’g magdayeg,
Ang tanan ubos sa langit
Way hunong mag-awit.
5
Tinubos nga kabuhatan,
Magdayeg sa ngalan
Sa naglingkod didto’s trono,
Ug ngadto’s Cordero.