Unsang milagro! misteryo!

1
Unsang milagro! misteryo!
Nasakot ang Dios ug tawo!
Dios na-tawo, tawo mahimong Dios,
Patigayong way nasayud!
Tinguha’s kasingkasing’s Dios,
Labing habog N’ya nga tumong.
Tinguha’s kasingkasing’s Dios,
Labing habog N’ya nga tumong.
2
Di ako ray magkinabuhi,
Uban’s Dios ug’s mga balaan
Masagol matukod pag-usa,
Unibersohanong balay.
Organicong Lawas Niya,
Hi’usang magpadayag N’ya.
Organicong Lawas Niya,
Hi’usang magpadayag N’ya.
3
Na-unod S’ya, ang unang Dios-tawo,
Aron ako mahimong Dios:
Kinabuhi, kinaiya,
Di lang’s ranggo, sama gyud N’ya.
Ma-gawi ang kaayo N’ya,
Himaya N’ya ipadayag.
Ma-gawi ang kaayo N’ya,
Himaya N’ya ipadayag.
4
Jerusalem, m’oy kahingpitan,
Sumada’s dakong panan-awon!
Tulo-usang Dios uban’s tawo—
Magtiayon’s eternidad—
Tawo apan Dios nagpuy-anay,
Masigkapuy-anan sila.
Himaya’s Dios diha’s tawo,
Masanagon nga magsidlak!